Home Phương án bảo vệ

Phương án bảo vệ

Phương pháp khảo sát và lập phương án bảo vệ mục tiêu

Phương pháp khảo sát và lập phương án bảo vệ mục tiêu

Để nắm bắt được tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu vực mục tiêu, tính chất kinh doanh cũng như những yêu cầu của khách hàng đối với công tác bảo vệ thì Công ty bảo vệ phải tiến hành khảo sát mục tiêu. Mục đích của công tác khảo sát và lập phương án bảo vệ …

Read More »